فضای مجازی

"وندی هال"پیشگام فضای مجازی

امروزتصمیم دارم مطلبم رابه یکی ازافرادموثردرفضای مجازی به نام پروفسورهال اختصاص بدهم.چون تابه حال بیشترپستهام به اتفاقاتی که دراین فضا می افتاده اختصاص پیداکرده بوداین هفته درباره یکی ازآخرین اخبارسال ۲۰۰۸که دربی بی سی منتشرشده بودوبه خانم هال اختصاص داشت مینویسم.

وندی هال یک"سیستم بازفرارسانه ای"رابه وجودآورد،جهان کوچکی همراه همکارانش که بعدازپیوستن وی به گروه علوم کامپیوتری دانشگاه سوتمپتون درسال ۱۹۴۸ایجادشده استودرسال ۱۹۹۴اوبه عنوان اولین استادزن دانشگاه دررشته مهندسی انتخاب شد.پروفسورهال۵۶ ساله مهندسی شیمیایی وزیستی رابرای ارائه خدماتی به علم وتکنولوژی درسال۲۰۰۰پایه گذاری کردوبه عنوان یکی ازبهترین دانشمندان کامپیوتردرجهان شناخته شد.اوبه عنوان رییس جامعه کامپیوتری انگلیس ازسال۲۰۰۳تا۲۰۰۴فعالیت کردودرسال ۲۰۰۵به عنوان اولین زن به مقام ریاست ارشدآکادمی رویال مهندسی منصوب گشت.چندی پیش پروفسورهال اولین مجموعه جهانی بین رشته ای رامشترکاباآقای تیم برنزلی و دنیل ویتزنر بنیان گذاشت تابوسیله آن مطالعه ساختاروجامعه شناسی شبکه امکانپذیرشود.این پروژه ابتکاری پژوهش علم شبکه نام گرفت(wsri)وهانطورکه دربالااشاره شدباهمکاری مخترع شبکه آقای تیم برنزلی پروفسورسومپتون ودنیل وتیزنرازاعضای موسسه تکنولوژی ماساچوست صورت گرفت.

اومیگوید:"ازاینکه دراین مسیرقرارگرفته ام به هیجان می آیم."

علاوه براین هال تلاش میکندفضای مجازی رادرجهت سودرسانی به خانمهابه اندازه آقایان رشدداده وموجبات پیشرفت آن دراین مسیررافراهم کند.

هال ازجمله افرادمطرح وشناخته شده  درفضای مجازی است که پروژه اخیراودرسال ۲۰۰۸ میتواندباعث برداشتن گامهای موثری دراین فضا شود.

منبع

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7806093.stm

درج در۱۳۸۷/۱۱/۱۰ ،اخذدر۱۳۸۷/۱۱/۱۱

+ نوشته شده در  2008/12/31ساعت 11:6 AM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

اخطاردرمورد خریدهای اینترنتی کریسمس

 درحالیکه دوروز دیگر تارسیدن کریسمس باقی نمانده ،ازهفته هاپیش مقامات پلیس در بسیاری ازکشورهابه مردم دررابطه باخریدهای اینترنتی هشدارداده اند. مزیت خریدهای اینترنتی دراین است که درشلوغیهاو کارهای باقیمانده آخرسال بانداشتن ترافیک و صف، باعث صرفه جویی دروقت مردم میشوند.امامقامات رسمی به خریداران یادآوری میکنند که حتی درمقابل خرید مجازی نیزازخودمحافظت کنند.

 

 

خطراتی که خریداران راتهدیدمیکنندمعمولادرغالب ۳ دسته ایمیل گنجانده شده اند.

۱-هکرهاکه خودرابه جای کمپانیهای مشهورکه دراین زمان ازسال به کارهای تجاری متعددی مشغولندجامیزنندتاازاین طریق بتوانندسریعتراعتمادگیرنده هارا به خودجلب کنندوبه قسمتهای مختلف کامپیوترهاازجمله حسابهادسترسی یابند.به این ترتیب به اطلاعات شخصی افرادنظیرشماره کارتهای اعتباری آنهادست پیدامیکنند.شگردهکرهااین است که ابتداخودرابه جای شرکتهای معروف معرفی وسپس وانمودمیکنندکه درقسمت ارسال کالاها مشکلی ایجادشده است.بطورمعمول قسمتی ازاین ایمیل هابارنگی خاص مشخص(هایپرلینک)شده وازمشتری میخواهندباکلیک روی آن قسمت به سایت دیگری واردشوندکه به صورت ناخودآگاه وبدون اطلاع کاربرنرم افزاری برای نفوذیاآسیب رساندن به کامپیوترآنهاروی سیستمشان نصب میشود.مسئله ای که وجوددارداین است که معمولاعنوان چنین ایمیل هایی هیچ معنایی ازمحتوای داخل آنهارامنتقل نمیکندوکاربرعمومابرای فهم ایمیل،فایل پیوست آنهاراکه قطعاویروسی است،بازمیکند.

شر کتهای معروف که اینترنت مهمترین کانال ارتباطی آنهابامشتریانشان است ازآنهاخواسته انددرصورت دریافت چنین ایمیلهایی به جای بازکردن آنهابلافاصله باشرکت تماس تلفنی یااینترنتی برقرارکنندودرموردارسال چنین پیامهایی ازسوی آنهااطمینان کسب کنند.

۲-ایمیلهایی که به نام انجام تحقیقات ازسوی فروشگاههای زنجیره ای بزرگ ارسال میشوندوحاوی چنین پیامی هستند:فقط تعداد کمی ازافراددرنمونه گیری تصادفی مابرای انجام این تحقیق انتخاب شده اند.شمانیزیکی ازاین افراد خوش شانس هستید.باورودبه این سایت وپاسخدهی به سوالات ،مانیزدرازای وقتی که شماصرف کرده اید،۹۰ دلاربه حساب شما میریزیم.بسیاری ازکاربرانی که به این ایمیلها توجه کرده اندمیگویند نه تنها هیچ جایزه ای نگرفته اندبلکه هرروزاسپمهای(پستهای الکترونیکی بی ارزش)بیشتری دریافت میکنند.

۳-فرستادن کارت پستالهای الکترونیکی شناخته شده ترین وکم خرج ترین راه برای تبریک سال نوبه کسانی که دوستشان داریداست.متاسفانه این کارتهاراحت ترین راه برای هکرهاجهت هدایت کاربران به سمت سایتهایی است که بوسیله آنهاویروس رادرکامپیوترافرادپخش کنند.هکرهامعمولابرای اعتباربخشیدن به خودازنشان شرکتهای معتبراستفاده میکنند.ازجمله راه های تشخیص چنین ایمیلهایی وجوداشتباهات املایی وگرامری است که معمولادرآنهاوجوددارد.ازافرادی که چنین ایمیلهایی دریافت میکنندخواسته شده بودکه آن رابه مرکزشکایت جرایم اینترنتی اطلاع دهند.

 افرادسودجووخاطی درفضای مجازی نیزوجوددارندوهمزمان باآغازجشنهاومناسبتهای مختلف فرصت رابرای آزاررسانی به کاربران مهیاترمیبینند.متاسفانه چنین افرادی درتمام طول سال به  فعالیتهای خودمیپردازند.ازجمله نمونه های آن اسپمرهاهستندکه معمولابارهگیری پیامهادرمسیرشان درنت به آدرس افراددسترسی پیدامیکنندوبافرستادن مقدارزیادی پیامهای الکترونیکی ناخواسته موجبات آزارکاربران رافراهم میکنند.همانطورکه جمعیت اینترنت رشدپیدامیکند،مشکل اسپم نیزرشد می یابدوگریزی ارآن نیست.تنها کاری که میتوان انجام داد به کاربردن راههایی نظیرآنچه دربالا گفته شدبرای به حداقل رساندن آنهاست.

منابع

۱-راس،ک(۲۷/۹/۱۳۸۷)http://www.jacksonvilleprogress.com/local/local_story_352145052.htmlتاریخ اخذ3/10/1387

2-اسنل،ن(1387)آموزش اینترنت،علیرضایعقوب پور،تهران:شایگان

+ نوشته شده در  2008/12/23ساعت 13:18 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

پایان المپیک وفیلترینگ مجددسایتها ازسوی دولت چین

بنگاه خبرپراکنی انگلیس(بی بی سی )سه شنبه اعتراض خودرابه مقامات چینی به علت مسدودکردن قسمت چینی زبان این سایت اعلام کرد.درماه آگوست،همزمان بابرگزاری المپیک پکن ،دولت چین براساس بخشی ازتعهدخودبه قانون بسیط آزادی رسانه،سایتهایی را که پیش از مسابقات فیلترشده بودندرابازکرد.به این ترتیب مردم چین امکان دسترسی به bbcchinese.com رادرطول این مدت پیداکرده بودند.اما چندروزپیش دوباره تعدادی از سایتها از سوی دولت فیلترشدند.بی بی سی میگوید:"این مایه شرمساری است که مخاطبین چینی قادربه دسترسی به قسمت چینی زبان سایت بی بی سی نیستنددرحالیکه سایردنیاازچنین امکانی برخوردارند.ماتلاشهایمان رابرای گفتگوبامقامات چینی درباره امکان دسترسی مخاطبین چینی زبان دراین کشوربه سایتمان اداه خواهیم داد."هنوزهیچ نظری ازسوی مقامات چینی درباره اظهارات بی بی سی بیان نشده است.

هفته پیش مقامات چینی اعلام کرده بودندکه حق بستن سایتهایی که محتوای آنهاطبق قوانین چین غیرقانونی است ،رادارند.وزیرامورخارجه چین،لیوجیانچائو،پیش از این گفته بود:"بعضی ازسایتهاقانون مارابااین اظهارات که تایوان یک کشورخودمختارومستقل است ،شکسته اند."


باب دیتز،هماهنگ کننده برنامه های آسیایی درکمیته حمایت ازروزنامه نگاران  ،میگوید:"مشخص بودکه چین هیچ هدفی رامبنی برگسترش رسانه های بین المللی درتحقق آرزوهایی که دربازیهای المپیک۲۰۰۸ مطرح کرده بود،دنبال نمیکند.وبه جای آن شاهدادامه سیاستهای رسمی ومحدودیتهای اعمال شده بررسانه هایداخلی وخارجی آن هستیم."

چین باداشتن ۲۵۰ میلیون کاربراینترنتی،بزرگترین استفاده کننده ازاینترنت محسوب میشودکه درآن سانسورهای شدیدی صورت میگیرد.معمولادرتمامی کشورهای جهان فیلترینگ براساس شرایط امنیتی وفرهنگی آنهااعمال میشود.درکشورهای پیشرفته سایتهای مروج خودکشی ،قاچاق،تجارت کثیف ونظایرآن فیلترمیشوند،امانکته مهم آشنایی باقواعدواصول صحیح فیلترینگ برای اعمال آن است.درایران متاسفانه به دلیل رعایت نشدن این اصول مشکلات زیادی برای کاربران ایجادمیشودوافرادهنگام جستجوی بسیاری ازکلمات ساده وبدون اشکال باحجم وسیعی ازسایتهای فیلترشده مواجه میشوندکه آشنایی بیشتربامفهوم موردنظرراازآنهامیگیرد.

منابع

۱-سلوا،م(۱۳۸۷/۹/۲۵)،http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_BRITAIN_BBC_CHINA?  SITE=CASRP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

تاریخ اخذ(۱۳۸۷/۹/۲۷)

+ نوشته شده در  2008/12/17ساعت 11:51 AM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

افزایش خودکشی درپی خشونت مجازی درکره جنوبی

"وقتی کلمات کشنده میشوند"تیتر سوال برانگیز خبری است که اخیراازnewsweekمنتشرشده وحاکی ازافزایش خودکشی ناشی ازاتاقهای گفتگو(chatroom) درکشورکره جنوبی است.همه ما با اتاق های گفتگو آشنا هستیم وبه احتمال زیادحداقل یکباردرندگیمان ازکاربران آن بوده ایم. مزایاومعایب این اتاقها تابه حال موضوع بحث وتحقیق بسیاری ازمحافل بوده است.اما خبری که امروزدرباره آن مینویسم ،بیانگرافزایش روبه رشدفعالیتهای توطئه آمیزاین اتاقها وبه بازی گرفتن زندگی صدهاانسان درکره جنوبی است که این کشوررا بامشکل جدی روبه رو کرده است.

چندی پیش یکی ازکارمندان بخش امنیتی شهرسئول شروع به ارسال شایعاتی بر علیه چوی جین سیل ازسوپراستارهای مشهورکره جنوبی،درچت رومها کرد.درطول چندروزاین شایعه بین صدها وهزاران کاربر پخش شد که شخصیت چوی رازیرسوال بردندواورابه بی اخلاقی متهم کردند.با وجوداینکه تمام این حرفها بی پایه واساس بودند امافشارآنها بقدری بودکه وی نتوانست آنرا تحمل کند وسرانجام درماه اکتبردست به خودکشی زد.تجربه چوی نشان میدهدکه جریان عقاید مردمی میتواندبه سرعت وبه طرزبیرحمانه ای به خصوص درفضای مجازی تغییریابد.تقریبا تمامی خانواده های ساکن درکره جنوبی از سرویس اینترنتی مجهز به پهنای باندمناسب برخوردارند که اینتعث پیدایش یک فرهنگ اینترنتی چالاک که درآن جریان مبادله اطلاعات وعقایدبه صورت آزادوجوددارد، شده است.متاسفانه چوی مشهورترین قربانی خشونت چت رومها درکره جنوبی است ،اما اولین آنهانیست.نزدیک به 200000 موردخشونت مجازی درسال گذشته گزارش شده است.حملات در فضای مجازی مانندموادقابل اشتعال ،قابلیت گستردگی وسیعی دارندوقادربه سوزاندن تمام زندگی انسان درعرض چندروزهستند.یونگ یانگ چول ،استادارتیاطات دانشگاه سئول میگوید:"فرهنگ اینترنتی درکشورمابسیاربیشترازسایرکشورهابه خشونت کشیده شده است،مردم درفضای مجازی به یکدیگراحترام نمیگذارند."حتی مردم عادی نیز میتوانندقربانی این حملات مجازی باشند.ازآنجاکه کره ای ها دروب سایتهای شبکه ای اجتماعی پیشرفته هستند،مهاجمین اینترنتی به جزئیات اطلاعات شخصی افرادنیزدسترسی می یابندوباساختن وپخش شایعات درموردآنها،باعث مختل شدن زندگیشان میشوند. درحالیکه کره ایها درسوگ ازدست دادن بازیگرمعروف خود،به راههایی برای جلوگیری ازپیشرفت خشونت مجازی درآینده فکرمیکنند،شاید پی به این نکته ببرندکه کلمات همیشه قدرت آسیب رسانی ندارندبلکه میتوانندشفابخش نیزباشند.

خشونت مجازی به دنبال پیدایش این فضادرهمه کشورهای جهان بوجودآمده است.درایران نیز اخبارمربوط به آن گاه وبیگاه شنیده میشود.به نظرمیرسدتنها راه کنترل این معضل فرهنگ سازی درسطحی وسیع وبکارگیری برنامه ریزیهایی درجهت آشناسازی و سوق دادن جامعه به استفاده سودمندومطلوب از این فضاباشد.

منبع

لی،ب.ج(1387/7/24)،http://www.newsweek.com/id/164013،تاریخ اخذ1387/9/19

+ نوشته شده در  2008/12/9ساعت 21:6 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

طالبان ازفضای مجازی برای تبلیغاتشان بهره میگیرند

ماه پیش خبرجالبی منتشرشدمبنی براینکه طالبان برای زورگویی وتحمیل عقاید خوداین بارمتوسل به تکنولوژیهای نوین ارتباطی نظیراینترنت وموبایل شده اند.بنابراین تصمیم گرفتم پست این هفته روبه اینترنت درافغانستان واستفاده طالبان ازاین تکنولوژی برای رسیدن به اهدافشان ،اختصاص بدم.
خبروروداینترنت اولین باردرزمان حکومت طالبان درافغانستان منتشرشد.درآن زمان نه امکاناتی برای استفاده ازاینترنت درافغانستان وجودداشت ونه خودطالبان به مردم اجازه استفاده ازآن رامیدادند.البته خودطالبان بااینترنت بیگانه نبودندواخبارمربوط به دولتشان راازطریق دوسایت اینترنتی به نامهای"طالبان"و"امارت اسلامی افغانستان"منتشرمیکردند.پس ازاینکه حکومت طالبان باحمله ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکادرسال2001ازهم فروپاشید،این دوسایت که درخارج ازافغانستان طراحی وبه روزمیشدندنیزمسدودگشتند(bbc,شهریور1385).امااخباراین روزهاحاکی ازاستفاده دوباره طالبان ازفضای مجازی برای تبلیغات وانتشاراخبار مربوط به فعالیتهایشان درافغانستان است.یکی ازوسایلی که طالبان دراین مسیر ارآن استفاده میکنند،تلفن همراه است.آنهاازطریق فرستادن پیامهای کوتاه یاتماسهای تلفنی بارسانه های خبری،اخبارمربوط به فعالیتهای خودرادراختیارآنهاقرارمیدهند.امانهادهای حامی خبذنگاران درافغانستان مدعی هستندکه پس ازارسال این پیامهاازسوی طالبان،عده زیادی ازخبرنگاران تحت فشارفرماندهان طالبان برای پخش این پیامهاازطریق رسانه هایشان قرارمیگیرند.ازدیگرابزارتبلیغاتی طالبانعلاوه برتلفن همراه،اینترنت است.سایت youtube ازجمله سایتهایی است که طالبان بیشترین استفاده راازآن برای پخش تصاویرویدیوییشان میکنند.آنهاهمچنین یک صفحه اینترنتی دارند که اخبارمربوط به فعالیتهایشان رادرآن منعکس میکنند.
استفاده دیگرطالبان ازاینترنت،فرستادن اخباربه نشانی ایمیل خبرنگاران رسانه ها ودرجریان گذاشتن آنهاازفعالیتهایشان است.بیشترخبرنگاران ازاین موضوع ابرازرضایت میکنندومیگوینددربیشترمواردیافتن سخنگویان دولت که به سوالاتشان پاسخ بدهند،دشواراست.امادراین شیوه جدیدطالبان خودبه سراغ خبرنگاران می آیندواطلاعاتشان رادراختیارآنهاقرار میدهند.(bbc,مهر1387)
چندسال پیش  نیزالقاعده دراقدامی برای ایجادرعب ووحشت دربین مردم عراق به منظورشرکت نکردن  درهمه پرسی قانون اساسی این کشور،وب سایتی راه اندازی کرده بود.که درآن مردم عراق تهدید شده بودندکه درصورت شدرکت دراین همه پرسی،باجان خودبازی کرده اند.(hamshahrionline,مرداد1384)
به این ترتیب به نظرمیرسدطالبان به خوبی به اهمیت جنبه تبلیغاتی جنگ کنونی پی برده اندوبه خوبی توانسته اندازآن سودببرند.
منابع
1-گلیگان،ا(1387/7/19)،http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/10/081010_taliban-cantacs-with-media.stml:تاریخ اخذ:1387/9/12

2-ووقان،م(1387/6/1)http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/08/060823_s-karzai-website.shtml،تاریخ اخذ:1387/9/12

-3-مرادی،و(http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840525/news/_informatic.htm


+ نوشته شده در  2008/12/2ساعت 22:11 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

ویندوز7

قیمت پایین،راحتی کاروامنیت بیشترازجمله مزایای ویندوز7به شمارمیرود.بعدازویندوزویستا مایکروسافت هفتمین نسخه ازسیستم عامل ویندوزراارائه خواهدکردبه همین دلیل نام آن راویندوز7 گذاشته اند.ویندوز7(ویندوزوینا)ازگرافیک بسیاربالایی نسبت به نسخه های قبلی ویندوزبرخورداراست.باوجودآنکه اوایل سال2010 تاریخ ارائه ویندوز 7 اعلام شده بوداماتقویم داخلی مایکروسافت ارائه نسخه ای از آن رادرنیمه دوم سال 2009 پیش بینی کرده است.اریک تروامهندس شرکت مایکروسافت درنمایشگاهی که دردانشگاه ایلینوبز برگزارشده بود،نسخه پیش نمایش ویکبارمصرف این ویندوزرانشان داده بود.گفته میشوداین نسخه نیزمانندنسخه های پیشین خانواده ویندوزبه طوربرنامه ریزی شده وجدول زمانی قابل پیشگویی

 

 عرضه میشود.

ازویژگیهای منحصربه فردویندوز7رابطه کاربری چندلمسی آن است که ازحرکات چندانگشت درویندوزپشتیبانی میکند.به عنوان مثال میتوان پیانوی مجازی رابالمس کلیدهای مجازی برروی صفحه اجراکرد.یابه سادگی میتوان عکسهای روی صفحه رابادوانگشت چرخانده ویاروی آنها زوم کرد.این فناوری پیش از این درکامپیوترهای مایکروسافت بانام surfaceدیده شده بود.ویندوز7 مسیر ارتقاداده شده ویندوز ویستاوویندوز2008 راطی کرده است وپیش بینی میشودکه نرم افزارهابرای اجرا برروی آن مشکل خاصی نداشته باشند.(خانزاده،1387)

درباره نامگذاری این ویندوزجدیدهم بایدگفت برای نخستین بارمایکروسافت آخرین نسخه ویندوزرابانام کدخودنامگذاری کرد.مایک نش مدیراین مجموعه گفته است:ازاین نام به سادگی مشخص است که این هفتمین نسخه ویندوزی است که به بازارعرضه شده بنابراین"ویندوز7"معناداراست.طی سالهای گذشته شیوه های متعددی برای نامگذاری نرم افزارهای تولیدی مایکروسافت مورداستفاده قرارگرفته است.دربرخی مواردازشماره هااستفاده شده مانند3.11 یاازتاریخ بهره گرفته شده مانند98 یاازحرف اختصاری کلمات نام نرم افزار انتخاب شده است مانندxpیاویندوزویستا وازآنجاکه هرسال نرم افزار جدیدویندوزبه بازارعرضه میشوداستفاده ازتاریخ نیزکاربی معنایی است.(citna.ir) به این ترتیب به نظرمیرسد که ماکروسافت بهترین  شیوه نامگذاری برای ویندوزجدیدش راانتخاب کرده است.امیدوارم این ویندوزجدیدهرچه زودتروارد ایران
شودتاما هم بتوانیم ازآن استفاده کنیم.

منابع
1-خانزاده،ح(1387/8)کی،کجا،چه وقت،ویندوز7مایکروسافت،درکل دنیا،اوایل سال2010،شماره هشتم :ص 52
2-سرویس فناوری ارتباطات تاریخ درج:1387/7/23(citna.ir/4004.html)تاریخ اخذ1387/9/5

+ نوشته شده در  2008/11/25ساعت 23:57 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

آموزش کارمندان بوسیله بازیهای کامپیوتری

درگذشته های نه چندان دور،انجام بازیهای دیجیتالی درزمان کار،تخطی وتخلف ازسیاست های کاری شرکت محسوب میشد،اما امروزه بسیاری ازصاحب نظران امورمربوط به تجارت ازآن به عنوان یک نیازشغلی یادمی کنند.درتلاش برای رشدتولیدات،شرکت های بسیاری درسطح دنیاازبازیهای دیجیتالی برای آموزش کارمندان جوان که به روش های سنتی نظیرخواندن کتاب های راهنماپاسخ مطلوب رانداده اند،استفاده کرده اند.آیان بوگوست،پروفسوررسانه های دیجیتالی می گوید:"هرانسان زیر 35 سال بابازی رشدپیدامیکند. انواع تجربیاتی که انسانها دراین رده سنی باآنهاخوگرفته اند،برحسب معرفی ونمایش ایده ها،بیشترنقشی فعالانه ایفامیکنندتااینکه منفعل باشند."

یکی ازشرکتهای دارویی ژاپنی بانام داییچی-سانکو شیوه بازی کردن را درتابستان 2007،درست قبل از پیشنهادداروهای کلسترولش بردرمان بیماران دیابتی نوع 2 واردبرنامه کاری خودکرد.این شرکت به طراحان بازیهای دیجیتالی سفارش بازی رادادکه درآن مسِئولان فروش شرکت نقش روباتهایی رابازی کنندکه مشغول کشتن عوامل بیماری هستند.هربارکه مسئول فروش میتوانست به این عوامل شلیک کندامتیازش این بود که جانوری به اوجمله ای درباره آن دارو می گفت.شرکت متوجه شدکه این بازی درآموزش کارکنان قسمت فروش بسیارموثرترازآموزش طاقت فرساوکسل کننده روزانه عمل کرده است.به وسیله این بازی کارکنان اطلاعات بسیارزیادی ازعلوم نوین وجنبه های کلینیکی دارورابدست آورده بودند.تجربه این بازی به قدری رضایتبخش بودکه شرکت داروسازی تصمیم به کاربرروی قسمت دوم آن گرفت.
 


نمونه دیگرتجربه شرکتJohnson&Johnson است که پروژه ای بانام"عملیاتی برای آینده پرستاری"رادرسال2002آغازکرد.هدف ازآن تقویت پرستاری که به عنوان پشتوانه وستون فقرات صنعت مواظبت ازسلامتی نام گرفته است،عنوان شده بود.این برنامه متشکل ازکانالهای متعددی بودکه افرادجوان راتشویق به ورودبه رشته پرستاری میکرد.آخرین پروژه این برنامه که درنیمه اول سال 2009اجراخواهدشد،بازی دیجیتالی است که به فارغ التحصیلان جدیدمدرسه پرستاری زمانی رابرای به عمل دراوردن دانسته های تئوریشان اختصاص میدهد.

بیشتربازیهابه ویندوربالاتراز98،کارت گرافیک 64مگابایتی،حافظه ای باظرفیت 256 مگابایت ویک ذهن فعال نیازدارند.همه این مواردبه صورت استانداردتری درکامپیوترهای جدیدپی ریزی شده اندکه این باعث نصب راحتترآنهابدون نیازبه داشتن فاکتورهایی است که دربالاذکرشد.بیشتراین برنامه هابرای شروع نیازبه صرف هزینه ای درحدود250000 دلاردارند.حتی بعضی ازشرکتهامیلیونهادلاررابرای خلق این بازیهااختصاص می دهند.اماهزینه استفاده ازبازیهای دیجیتالی برای آموزش کارمندان بیشترازهزینه های روشهای سنتی هم نیست.هزینه استخدام اساتیدی برای دادن آموزش،مسافرت کارمندان به مناطق آموزشی وتهیه وسایل آموزشی درروش سنتی بسیارقابل توجه است.به علاوه اینکه روشهای جدیدباایجادسرگرمی بیشترباعث یادگیری موثرتری میشوند.

درایران استفاده ازروشهای جدیدهنوزبه وجودنیامده است.این درحالی است که دراکثرمناطق پیشرفته دنیااین به عنوان یک استاندارد کاری پذیرفته شده است.الگوبرداری ازسایرکشورهاوبه کارگیری متخصصین بازیهای کامپیوتری برای خلق بازیهای نومیتواندکمک به بهبودفضای کاری درایران کند.این امرقطعادرارتقای کیفیت کاری درایران موثرواقع خواهدشد.

منابع
1-لاموتا،ل(1387/5/20)،http://www.newsweek.com/id/151946 تاریخ اخذ1387/8/28

2-لاموتا،ل(1387/5/20)http://www.newsweek.com/id/151946/page/2 تاریخ اخذ1387/8/28

+ نوشته شده در  2008/11/18ساعت 21:6 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

گوگل وردیابی آنفلونزا

درروزهفتم سپتامبر۱۹۹۸ دوفارغ التحصیل دانشگاه استنفوردبه نام های سرگی برین ولری پیج شرکتی بانام گوگل راتاسیس کردند.گوگل موسسه ای است که امروزه یکی ازموفق ترین موتورهای جستجودرجهان راهدایت می کندوکمترکسی رامیتوان یافت که باجستجوگرهای آن سروکارنداشته باشد.هم اکنون گوگل چهل دفتردرسراسرجهان داردوآمارها نشان میدهند که هرهفته حدود100نفربه مجموعه کارمندان گوگل اضافه میشوند..

.

دیروزخبرجدیدی مبنی برردیابی شیوع آنفلونزاتوسط گوگل ،منتشرشد.به این ترتیب که سازمان خیریه گوگل google.orgسایت جدیدی راایجادکرده که بااستفاده ازواژه هایی که کاربران درموتورجستجوی گوگل جستجومیکنندبه ردیابی مواردآنفلونزامی پردازد.این سیستم باگردآوری نتایج جستجویی که به دنبال واژه هاواصطلاحات مربوط به بیماری آنفلونزاگشته اندوبراساس منطقه جغرافیایی که جستجودرآن صورت گرفته اقدام به تولیدیک نقشه مینماید.شایدباوراین مطلب کمی سخت باشد اماصحت این روش بااستنادبه یافته های مربوط به شیوع آنفلونزادرمرکزکنترل بیماریهادرآمریکا(CDC)تاییدشده است.این سایت که استفاده ازآن نیزمجانی است دوهفته جلوترازاطلاعات منتشرشده ازسوی دولت شیوع آنفلونزاراآشکارمی کندوسپس اطلاعات بدست آمده رادراختیارCDCقرارمیدهد.گوگل دروبلاگ رسمی خوددرباره این خبرنوشته است:"تیم مادریافت که هرساله درفصل سرماوشیوع آنفلونزا،جستجودرباره برخی واژه های خاص بسیاربیشترمیشودبه این ترتیب بامقایسه هایی که انجام دادیم متوجه شدیم رابطه نزدیکی میان تناوب این مواردجستجووتعدادافرادی که ازعوارض بیماریهای شبیه به آنفلونزا رنج می برندوجوددارد."نکته جالب اینکه برای توسعه این مدل ازصدهامیلیاردجستجویی که درسایت گوگل ازسال۲۰۰۳ تاکنون صورت گرفته استفاده شده است .

به این ترتیب گوگل روزبه روزبه جنبه های بیشتری اززندگی مدرن مانفوذپیدامیکند.همانطورکه درمنشورشرکت گوگل هدف ازتاسیس آن سازماندهی اطلاعات جهان وفراهم کردن امکان دسترسی به این اطلاعات ذکرشده است،تلاش گوگل برای رسیدن به این هدف هرروزتحقق بیشتری پیدامی کند.

منابع


1-گینسبرگ،ج(21/8/1387)http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7724503.stm تاریخ اخذمطلب 21/8/1387

 

2-محبی،م(1387/6/14)http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7597599.stm تاریخ اخذمطلب 1387/8/21

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  2008/11/11ساعت 21:49 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

دوربین دیجیتالی چشم حشره ای

دوربین های دیجیتال دستگاه های ذخیره سازتصاویرهستند که ثبت وضبط عکس رابهترازدوربین های فیلمی راانجام می دهند.چندروز پیش خبری ازیکی ازهمین دوربین ها که به اندازه یک حبه قنده ومیدان دید فوق العادهای داره خوندم که برام خیلی جالب بود.این موضوع انگیزه ای شد که پست این هفته روبه اختراع این دوربین جدید اختصاص بدم.
 

"راسل برینک ورث"محقق فیزیولوژی دانشگاه "آدلاید"میگوید:"قدرت بینایی یک حشره کوچک ازهرآنچه که بشرتاکنون ساخته بهترعمل می کند"ساختارچشم حشرات متشکل ازتعدادزیادی عدسی بازاویه های متفاوت است که آن راقادربه پوشش میدان وسیعی می کند.سپس مغزحشرات هرکدام ازاین لنزهارا به یکدیگر متصل می کندودرنهایت یک تصویربزرگ واحدرابه وجود می آورد.دانشمندان نحوه فعالیت چشم حشرات رابااستفاده از نرم افزاروسخت افزارهای کامپیوتری بازتولید کردند.

دردوربین های سنتی برای کنترل روشنایی تصویرازیک تنظیم کننده نوراستفاده می شدوتنهادرصورتی تصویرواضح به دست می آمد که میزان روشنایی درتمام صحنه یکسان می بود .دوربین جدید که باتقلیدازعملکردچشم حشرات که قادربه دیدن جزئیات هم درروشنایی وهم درتاریکی هستند ساخته شده این مشکل را برطرف نموده است.

دوربین جدید که توسط محققان دانشگاه ریدینگ انگلستان بابهره گیری ازلنزهایی درزوایای متفاوت ساخته شده میدان دیدی ۶ برابربزرگتر ازدوربین های رایج داردوچون باالهام ازساختارچشم حشرات ساخته شده bugeye یاچشم حشره نام گرفته است.درحالت عادی برای رسیدن به چنین میدان دیدگسترده ای می بایست دوربین های رایج رابرسطحی متحرک وصل می کردندتاتوانایی اسکن صفحه رادر شرایط مختلف داشته باشد،امامحققان دانشگاه ریدینگ برای اصلاح وتکمیل این سیستم از۹لنزکه هرکدام به سمت زاویه ای متفاوت متمرکز هستندوازمیلیون ها فیبرشیشه ای بسیارشفاف تشکیل گشته اند استفاده کرده اند.دوربین چشم حشره درصنایع نظامی وپزشکی نظیر آندوسکوپی کاربردفراوانی خواهدداشت.بر اساس گزارش نیوساینتیست ،این دوربین می تواند درزمینه جراحی های داخلی کمک فراوانی به پزشکان ارائه کند.

نتیجه گیری:دوربین های دیجیتال معجزه تکنولوژی دردهه گذشته نام گرفته اند.دراولین روزهای سال۲۰۰۵ محققین خبردادند که ازاین پس بابهره گیری از کامپیوترمیتوان درمدت۳۰ دقیقه دندان بیمار راترمیم کرد.این امرازطریق سیستم کامپیو تری ممکن می شدکه از یک دوربین بسار کوچک تشکیل شده بودکه باسرعت زیاددرهرثانیه چندین تصویردیجیتال ازدندان موردنظرتهیه میکرد.وامروز شاهد ساخت یکی از همین دوربینها که درعلم پزشکی نیزکاربرد فراوانی خواهدداشت هستیم.متاسفانه پزشکی ایران هنوزنتوانسته دراستفاده ازبسیاری ازاین تکنولوژی های نوین به سطح کشورهای پیشرفته برسد.امیدوارم دراینده پزشکی ایران به سطحی برسد که اکثرکارها دران بااستفاده ازهمین تکنولوژی هاصورت گیردالبته نباید پیشرفت های سال های اخیردرزمینه پزشکی درایران رانادیده گرفت ولی هنوزراه زیادی تارسیدن به استانداردهای جهانی درپیش است

منابع تاریخ درج واخذ همه منابع زیر۱۴/۸/۱۳۸۷ می باشد.

۱-http://iranictnews.ir/category/hardware/C_83770___5__دوربینی-به-اندازه-حبه-قند-با-میدان-دید-بالا.htm

۲-  http://iran-eng.com/showthread.php?p=31820


3-http://www.aftab-yazd.com/textdetalis.asp?at=11/4/2008&aftab=8&TextID=67073

+ نوشته شده در  2008/11/5ساعت 0:10 AM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

روزنامه نگاری الکترونیک


امروزه اینترنت شکل ارتباطات رادگرگون ساخته وآن راتسهیل بخشیده است.رسانه های جمعی نیزنظیررادیو،تلویزیون وروزنامه هاکارخودرادراین حوزه گسترش داده اند.یکی ازاین رسانه هاهمانطورکه دربالااشاره شدروزنامه است.موضوع موردبحث دراین مقاله درباره شکل جدیدی ازروزنامه به نام روزنامه الکترونیکی ومزایاومعایب آن می باشد.

روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشاراطلاعات دردوره های زمانی مشخص درقالب صفحات وب برروی یک شبکه اطلاع رسانی یا روی اینترنت است.این حرفه به صورت بخشی ازفعالیتهای روزنامه نگاری درکشورهایی که به آنها جوامع اطلاعاتی یا جوامع شبکه ای می گوینددرآمده است.روزنامه الکترونیک قابلیت چندرسانه ای بودن(multi media) رابرای روزنامه هافراهم کرده است.این بدان معناست که روزنامه میتواندازقابلیت های رسانه های دیگرنظیررادیووتلویزیون نیزبهره گیردوبه این ترتیب رسانه ای جدیدایجادمیشود.راجرز فیلدردرموردفرایندی که باظهورهررسانه ارتباطی جدیدآغازمی شودازاصطلاح «دگرگونی رسانه»استفاده میکند ومعتقداست که رسانه های جدیدبه صورت خودجوش به وجودنمی ایندبلکه حاصل تدریجی «دگرگونی رسانه های قدیمی» هستند.اولین روزنامه آنلاین که محتوای خود رابه صورت الکترونیک ارائه کرده است،شیکاگوتریبون،درسال۱۹۹۲ است.ازسال۱۹۹۲ رسانه های آنلاین به طورفزاینده ای گسترش یافته اند.درایران نیز همشهری اولین روزنامه ای بودکه درسال۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خودرامنتشرکرد. yahyaee.com


مزایای روزنامه الکترونیک

۱-امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها:

مهمترین ویژگی رسانه های الکترونیک فرامتنی (hypertext) بودن آنهاست که بوسیله آن میتوان باکلیک برروی واژگانی که بارنگ خاص متمایزشده اندبه اطلاعات وسیعتری درباره آنهادسترسی پیداکرد.

2-امکان استفاده از تصویر،صداوموسیقی:
دررسانه های چاپی تنها تصویروجوددارد.اماروزنامه های الکترونیک با بهره گیری ازصداوموسیقی علاوه برتصویرتاثیرگذاری مطلب راافزایش داده اند.
3-امکان شخصی شدن:
روزنامه های الکترونیک قابلیت این رادارندکه برای یک نفربه طورخاص منتشرشوند.منظورازاین مطلب این است که مخاطب میتواندبااجرای برنامه نویسی دقیق اطلاعات خاصی رادراختیارداشته باشدویاازیک سری اطلاعات دیگرنیز صرف نظرکند.معایب روزنامه الکترونیک
اماروزنامه های الکترونیک معایبی هم دارندکه درزیر به دوموردازمهمترین آنها به طورمختصراشاره میکنم:

۱-شکاف دیجیتالی:بحث شکاف آگاهی ،ازبحث هایی است که ازدهه۱۹۷۰شروع شده وهمچنان ادامه دارد.ومنظورازآن این است که ماهیت بعضی ازرسانه هابه گونه ای است که مخاطبان آن افرادی ازطبقه اجتماعی ودرآمدی بالاهستند.روزنامه الکترونیک یکی ازآنهاست.ماهیت این رسانه به گونه ای است که بااستفاده کنندگان ازپایگاه اجتماعی واقتصادی بالاتناسب پیدامیکندکه این هم ازنظردسترسی به روزنامه الکترونیک وهم ازنظرمهارت استفاده ازآن است.به این ترتیب شکافی دیجیتالی بین گروه های مختلف جنسی،نژادی،درآمدی وتحصیلی دریک جامعه به وجودمی آید.

۲-اعتبارواصالت اخبار:اهمیت سرعت خبررسانی دراینترنت به قدری زیاداست که گاهی اوقات همین موضوع باعث کاهش دقت وکیفیت اطلاعات خبری میشود.این رقابت برسرانتشارسریع اخبارگاهی باعث میشودتایک سازمان خبری،خبری مهم رابدون بررسی های دقیق وکافی منتشرکند.

نتیجه گیری:سایبرژورنالیسم (روزنامه نگاری الکترونیک) پدیده ایست که درراستای ظهوراینترنت به وجود آمدوپس ازمدت نسبتاکوتاهی از بروز آن درعرصه جهانی درایران نیزرایج شد.درروزنامه نگاری آنلاین هرمتنی دربافت جهانی خودش قرارمیگیردبدین معناکه متن بامیلیونها متن دیگرکه دررابطه باآن موضوع درفضای وب وجوددارندپیوندمیخورد.درزمینه روزنامه نگاری آنلاین سوالات متعددی نظیر اینکه آیاسایبرژورنالیسم برآزادی بیان تاثیرگذاراست یاخیرمطرح شده است که هنوز دیدگاههای متفاوتی درباره آن مطرح میشود.به این ترتیب با توجه به نوظهور بودن این موضوع نکات بسیاری درموردآن وجودداردکه باگذشت زمان بتدریج روشنترخواهدشد.


منابع

۱-دهقان،ع.ر(۱۳۸۶)"روزنامه نگاری الکترونیک:فرصت هاومحدودیت ها"،نشریه جهانی رسانه،دوره۲(۱)،صص ۱تا۱۰

۲-پارسانژاد،ا(۱۳۸۶)روزنامه نگاری آنلاین یک راهنمای کوچک،تهران،انتشارات همشهری

۳-یحیایی،ا(1385/6/12)http://yahyaee.com/3/archives/2006/09/post47.htm :اخذدر1387/8/9


+ نوشته شده در  2008/10/28ساعت 23:19 PM  توسط نیکی دیلم صالحی  | 

مطالب قدیمی‌تر